Αναπτυξιακός Νόμος  4399/2016ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/ 2016


Ελάχιστο ύψος επένδυσης

Μεγάλες επιχειρήσεις : 500.000 €

Μεσαίες επιχειρήσεις : 250.000 €

Μικρές επιχειρήσεις : 150.000 €

Πολύ μικρές : 100.000 €

Αγροτικοί Συνεταρισμοί – Κοιν.Σ.Επ. : 50.000 €


Περιεχόμενο επενδυτικού Σχεδίου

α) Δημιουργία νέας μονάδας

β) Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας

γ) Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ

δ) Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας

ε) Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει


Δικαιούχοι επενδυτικών σχεδίων

α)Ατομικές επιχειρήσεις

β) Εμπορική εταιρεία

γ) Συνεταιρισμός

δ) Κοιν.Σ.Επ.

ε) Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες

στ) Κοινοπραξίες

ζ) Δημόσιες και δημοτικές υπό προϋποθέσεις


Επιλέξιμες Δαπάνες


Περιφερειακών ενισχύσεων

α) ενσώματα στοιχεία ενεργητικού

- κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων

(max 45%, ξενοδοχεία max 60%, logistics max 70%, διατηρητέα 80%)

- αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων (κτήρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός) υπό προϋθποθέσεις (παύση λειτουργίας, μηχανήματα max 7 ετίας κλπ)

- αγορά και εγκατάσταση καινούργιων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εκγαταστάσεων και μεταφορικών μέσων εντός του χώρου της μονάδας

- leasing καινούργιων μηχανημάτων με τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα της εταιρείας

- δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (όχι κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων


β) άυλα στοιχεία ενεργητικού (max 75%, max 50% για μεγάλες επιχειρήσεις)

-μεταφορά τεχνογνωσίας, αδειών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων

- συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, λογισμικών, συστημάτων οργάνωσης


γ) μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας


Εκτός περιφερειακών ενισχύσεων


α) συμβουλευτικές υπηρεσίες (όχι συνεχείς / περιοδικές)

β) δαπάνες εκκίνησης (πολύ μικρές και μικρές)

γ) δαπάνες καινοτομίας

- απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού

- δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης

- συμβουλευτικές υπηρεσίες

δ) δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

- δαπάνες προσωπικού

- δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού κτηρίων και γηπέδων

- δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων

- πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, κόστος υλικών εφοδίων και συναφών προϊόντων

ε) Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters)

- συντονισμός συνεργατικού σχηματισμού

- προβολή συνεργατικού σχηματισμού

- διαχείριση εγκαταστάσεων


στ) Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης (επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης)

ζ) Δαπάνες για την συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ

η) Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

ζ) Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

θ) Δαπάνες για εργασίες αντικατάστασης μολυσμένων χώρων


Είδη Ενισχύσεων


α) Φορολογική απαλλαγή

β) Επιχορήγηση [Άρθρο 12 Γενικής Επιχειρηματικότητας]

γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

δ) Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

ε) σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος

στ) χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών

- ίδια κεφάλαια

- δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου


Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων

Σύμφωνα με τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων [Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων]

+ 10 % για μεσαίες επιχειρήσεις

+ 20% για μικρές / πολύ μικρές επιχειρήσεις


Καθεστώτα Ενισχύσεων

α) Γενική Επιχειρηματικότητα 

β) Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ 

γ) Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

δ) Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους