ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

[ Oδηγός Προγράμματος]


Επιδοτούμενοι


Ι. Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την υποβολή της αίτησης.


ΙΙ. Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης (11/02/2016), ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος


Το ατομικό φορολογητέο εισόδημα του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤20.000 ευρώ


Σε περίπτωση οικογένειας, το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα κατά το έτος 2015 θα πρέπει να είναι ≤ 35.000 ευρώ


Η επένδυση πρέπει να αφορά στον κύριο τόπο δραστηριότητας της επιχείρησης, ο οποίος να είναι αυτοτελής επαγγελματικός χώρος. Εξαιρείται η χρήση της οικίας ως επαγγελματικός χώρος. Επίσης απαγορεύεται η συστέγαση επιχειρήσεων


Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ


[ Επιλέξιμοι ΚΑΔ ]


[ Αναλυτικά Προϋποθέσεις Συμμετοχής ]Προϋπολογισμός έργου

από 5.000€


έως 25.000 € σε περίπτωση ενός ατόμου

έως 40.000 € για συνεργασίες 2 ατόμων


έως 50.000 € για συνεργασίες 3 ατόμων και πάνωΠοσοστό Επιχορήγησης

100%Επιλέξιμες δαπάνες

[ Επιλέξιμες Δαπάνες ]

Δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους

Λειτουργικά έξοδα : 60% max

Αμοιβές τρίτων : 20% max

Δαπάνες προβολής : 10 % max

Προμήθεια αναλωσίμων : 15% max

Ασφαλιστικές εισφορές : 30% max

Μισθολογικό κόστος : 12.000€ max

Αποσβέσεις παγίων : 20%

Αγορά εξοπλισμού : 40%


Περίοδος υποβολής

08/03/2016 – 10/05/2016


Επιλεξιμότητα δαπανών

Από 08/03/2016


Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες


Διάφορα

[ Κριτήρια βαθμολογίας ]

[ Δικαιολογητικά ]