ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ Μ.Μ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 
[ Οδηγός Προγράμματος ]


Επιδοτούμενοι

I. Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

II. Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Προϋπόθεση : Μέσος όρος ατόμων επιχείρησης την τελευταία τριετία : 0,5 άτομο (0,5 ΕΜΕ)


[ Επιλέξιμοι ΚΑΔ ]


Προϋπολογισμός έργου

15.000 € – 150.000 €

SOS : δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του 2015


Ποσοστό Επιχορήγησης

40% (50% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού)


Επιλέξιμες δαπάνες

[ Επιλέξιμες Δαπάνες ]

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός,

Εγκαταστάσεις προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας,

Πιστοποίηση συστημάτων (ως 3.000€ ανά πιστοποιητικό), Προβολή – Προώθηση (ως 15.000€), Λογισμικά (ως 20.000€), Μεταφορικά μέσα τουλάχιστον 9 θέσεων (ως 15.000€), Παρακολούθηση υλοποίησης (ως 2.500€), Μελέτες / έρευνες αγοράς (ως 5.000€ - 2.500€/μελέτη), Μισθολογικό κόστος 40% (max) έως 24.000€ (12.000 € ανά ΕΜΕ)


Περίοδος υποβολής

29/03/2016 – 17/05/2016


Επιλεξιμότητα δαπανών

Από 11/02/2016


Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες

(στους πρώτους 12 μήνες υποχρεωτικά το 30%)


Διάφορα

[ Κριτήρια βαθμολογίας ]

[ Δικαιολογητικά ]