" a n a l y t i c u m "
BUSINESS CONSULTANTS

- Ένταξη επιχειρηματικών επενδυτικών έργων σε Επιδοτούμενα Προγράμματα
- Εγκατάσταση και λειτουργία Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008
- Οργάνωση Επιχειρήσεων
- Στρατηγική marketing
- Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Χρηματοοικονομικές αναλύσεις
- Σχεδιασμός επιχειρησιακής στρατηγικής
- Σήμανση Ασφάλειας Προϊόντων CE

ΕΠΑνΕΚ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020 (ΕΠΑνΕΚ)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020, που εγκρίθηκαν μαζί με τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18/12/2014.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ο πρώτος κύκλος υποβολής του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 έληξε στις 31/01/2017

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επικαιρότητα

07/11/2017 - Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα
"Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"