ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
[ Οδηγός Προγράμματος ]
[ Επιλέξιμοι ΚΑΔ ]
[ Κριτήρια βαθμολογίας ]
[ Δικαιολογητικά ]


1. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

22/03/2023


2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Διαδικασία FIFO (First In First Out) μέχρι την ανάλωση των διαθεσίμων του προγράμματος.


3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες:

• Να έχουν ιδρυθεί πριν από τις 31/12/2021

• Κατά το έτος 2022 να έχουν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ (>600 ημερομίσθια πλήρους εξαρτημένης εργασίας ή αναλογικά περισσότερα ημερομίσθια μερικής απασχόλησης)

• Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ

α) Επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ ή επιλέξιμο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα (βλέπετε Ε3 χρήσης 2021, και 

β) Επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία υποβολής της μελέτης υπαγωγής


4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

30.000€ -200.000€

και maximum το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών μίας εκ των χρήσεων 2019, 2020 και 2021.


5. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ %

Περιφέρειες Επιχορήγηση Ιδία Συμμετοχή Προσαύξηση 10% της Επιχορήγησης * Ιδία Συμμετοχή μετά τη προσαύξηση *

Όλες 40 60 50 50

* Η προσαύξηση της Δημόσιας Επιχορήγησης κατά 10% επιτυγχάνεται εφόσον υλοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN, τουλάχιστον σε ποσοστό 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου.


6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Δύνανται να χορηγηθούν ενδιάμεσες καταβολές της ενίσχυσης, έως και το 70% της εγκεκριμένης επιχορήγησης. 

Η τελευταία δόση της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του τελικού ελέγχου της επένδυσης και της έκδοσης των απαραίτητων σχετικών Αδειών Λειτουργίας της επιχείρησης.


7. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Δύναται να χορηγηθεί έως και το 40% της επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής


8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Βλέπετε ξεχωριστό αρχείο pdf


9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Μετά την κατάθεση της μελέτης υπαγωγής


10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

24 μήνες από την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής


11. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής αποδεικνύεται από την εξόφληση των παραστατικών. Συνεπώς δεν απαιτείται αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου


12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Σε περίπτωση έλλειψης έστω και ενός δικαιολογητικού, δεν ζητούνται ούτε συμπληρωματικά στοιχεία, ούτε διευκρινήσεις και η μελέτη απορρίπτεται.

Κατ’ επέκταση ο λογιστής σας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν από την analyticum.


13. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η επιχείρηση ελέγχεται για 3 έτη από την καταβολή της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης για την νόμιμη λειτουργίας της και την διατήρηση των επενδύσεων που έχουν επιχορηγηθεί.


14. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιτρέπεται η υλοποίησης δαπανών στην έδρα και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση όλοι οι τόπου υλοποίησης να είναι στην ίδια Περιφέρεια.


15. De Minimis

Το σύνολο των επιχορηγήσεων De Minimis που η επιχείρησης απόκτησε έννομο δικαίωμα κατά τα έτη 2021, 2022 και 2023, να μην υπερβαίνει τις 200.000€ (συμπεριλαμβανομένου του παρόντος προγράμματος) .


16. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ 

Απαγορεύεται


17. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Απαιτούνται επίσημες προσφορές με τεχνική περιγραφή, οικονομική ανάλυση και έντυπο υλικό (prospectus). 

Για δαπάνη προϋπολογισμού άνω των 50.000€ απαιτούνται δύο (2) προσφορές.