ΕΣΠΑ 2007-2013 ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία και την ενίσχυση καινοτομικής επιχειρηματικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση γνώσης, ποιότητα και περιβαλλοντική ευαισθησία.


Ειδικότεροι στόχοι είναι:


- η αναβάθμιση / μετεξέλιξη της επιχειρηματικότητας ανάγκης σε επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων,

- η στήριξη της στροφής της αναπτυσσόμενης στη χώρα επιχειρηματικότητας από επιχειρηματικότητα ανάγκης σε επιχειρηματικότητα ευκαιρίας με τη διαρκή διάθεση ενός διευρυμένου πεδίου ενισχυόμενων ενεργειών που αφορούν όλα τα στάδια ίδρυσης και ανάπτυξης μίας νεοϊδρυόμενης ή νέας επιχείρησης.


Ποσοστό Επιχορήγησης

60%


Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

30.000 – 300.000 € στον τομέα της μεταποίησης

20.000 – 200.000 € στους υπόλοιπους τομείς


Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Κτιριακά / Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων / Ειδικές Εγκαταστάσεις (max 25%)

2. Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός (max. 80%)

3. Πληροφορική / τηλεπικοινωνίες (max. 40%)

4. Κατοχύρωση – Τροποποίηση Πατεντών – Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Χρήση και Προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας / Μεταφορά τεχνογνωσίας (max. 40%)

5. Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (max. 25%)

6.Δαπάνες Τεχνικής / Τεχνολογικής, Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (max. 10–20%)

7. Δαπάνες προβολής & επικοινωνίας (max. 20%)

8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (max. 20%)

9. Ανάπτυξη Πρωτοτύπων (max. 20%)

10. Λειτουργικές Δαπάνες (max. 5% και έως 12.000 €)


Θα πρέπει : (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7) ≥ 50%


Αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες μπορείτε να τις δείτε εδώ.  [Επιλέξιμες Δαπάνες]Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

- Φυσικά πρόσωπα ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις

Οι παραπάνω επιχειρήσεις θα πρέπει να κάνουν έναρξη δραστηριότητας σε έναν από τους επιλέξιμους [Κ.Α.Δ.], μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και πριν από την πρώτη εκταμίευσης.


- Νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η οποίες έχουν κλείσει από 1 έως και 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούναι ή θα δραστηριοποιηθούν σε έναν από τους επιλέξιμους [Κ.Α.Δ.]Χρόνος Υποβολής Προτάσεων

15/07/2011 έως 30/09/2011


Διάρκεια υλοποίησης έργου

18 μήνες με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης 


Υφιστάμενα Διαθέσιμα κονδύλια (επιδότηση)

30.000.000 € 


(Το 60% των υφιστάμενων κονδυλίων θα διατεθεί σε φυσικά πρόσωπα που θα συστήσουν επιχείρηση ή επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση και το υπόλοιπο 40% σε υφιστάμενες επιχειρήσεις)