ΕΣΠΑ 2007-2013ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ–ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην προβολή των Ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές και στην αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.


1. Ποσοστό επιχορήγησης

(πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεμονωμένες επιχειρήσεις )


45% - Μεταποίηση, Υπηρεσίες, Κατασκευές

35% - Εμπόριο


2. Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

20.000 € έως 200.000 €

20.000 € έως 100.000 € για τους παρακάτω κλάδους :

62, 63, 70 - 70.22 , 73 - 11.11, 74 - 74.10.1, 74.10.2, 91


Προσοχή : Το πρόγραμμα εντάσσεται στον κανονισμό De Minmis

Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€, σε περίοδο μίας τριετίας πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης


3. Επιλέξιμες Δαπάνες

1.Μηχανολογικός & Εργαστηριακός εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις (max 50%)

2. Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (max. 30%)

3.Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (max. 70%)

4.Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές στόχους (max. 60%)

5.Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (max. 30% και μέχρι του ποσού των 40.000 €)

6. Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας (max. 50 %)

7.Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (max. 20%)

8. Λοιπές Δαπάνες (για ΜΜΕ μόνο) (max. 10%)


Θα πρέπει : (1) + (2) + (3) + (4) + (6) + (7) ≥ 60%


Αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες μπορείτε να τις δείτε εδώ.

[ Επιλέξιμες Δαπάνες ]4. Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών

Από 30/07/2013


5. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Όλες οι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας, έχουν ιδρυθεί και έκαναν έναρξη δραστηριοτήτων μέχρι και την 01-08-2012 και έκτοτε λειτουργούν αδιαλείπτως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους Κ.Α.Δ.

[ Επλιμέξιμοι Κ.Α.Δ. ]


Επίσης δύναται να είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμη για το πρόγραμμα δραστηριότητα.


Σε αυτή την περίπτωση θε πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες (προσθήκη ΚΑΔ, τροποποίηση καταστατικού κλπ) πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.6. Υποβολή Προτάσεων

από 05/08/2013 έως 10/10/2013


[ Απαιτούμενα Δικαιολογητικά ]