ΕΣΠΑ 2014-2020

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 

[Οδηγός Προγράμματος]


Επιδοτούμενοι

I. Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή


II. Νέες επιχειρήσεις που και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015

που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας


Επιλέξιμοι ΚΑΔ (πρέπει να υπάρχει έως 31/12/2015)


Προϋπολογισμός έργου

15.000 € – 200.000 €

SOS : δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του 2015


Ποσοστό Επιχορήγησης

40% (50% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού)


Επιλέξιμες Δαπάνες

[ Επιλέξιμες Δαπάνες ]

Κτίρια 40% (max)

Μηχανήματα – Εξοπλισμός 90% (max)

Άυλες δαπάνες 100% (max) έως 100.000 €

Μισθολογικό κόστος 40% (max) έως 24.000€ (12.000 € ανά ΕΜΕ)


Περίοδος υποβολής

07/04/2016 – 20/05/2016


Επιλεξιμότητα δαπανών

Από 11/02/2016


Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες

(στους πρώτους 12 μήνες υποχρεωτικά το 30%)


Βαθμολογία

[ Κριτήρια βαθμολογίας ]


Διάφορα

[ Απαιτούμενα Δικαιολογητικά ]