ΕΣΠΑ 2014-2020

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 
[ Οδηγός Προγράμματος ]
[ Επιλέξιμοι ΚΑΔ ]
[ Κριτήρια βαθμολογίας ]
[ Δικαιολογητικά ]


1. ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

22/03/2023


2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Διαδικασία FIFO (First In First Out) μέχρι την ανάλωση των διαθεσίμων του προγράμματος.


3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες:

• Να έχουν ιδρυθεί πριν από τις 31/12/2021

• Κατά το έτος 2022 να έχουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ (>900 ημερομίσθια πλήρους εξαρτημένης εργασίας ή αναλογικά περισσότερα ημερομίσθια μερικής απασχόλησης)

• Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ

α) Επιλέξιμο κύριο ΚΑΔ ή επιλέξιμο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα (βλέπετε Ε3 χρήσης 2021, και 

β) Επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης πριν την ημερομηνία υποβολής της μελέτης υπαγωγής

ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΑΚ (Καν. ΕΕ 651/2014 – βλέπετε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ) πρέπει επιπλέον να ισχύουν τα ακόλουθα:

• Να πληρείται ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΡΟΥ

• Να πληρείται ο χαρακτήρας ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

• Η επιχείρηση να μην έχει μετεγκατασταθεί στον τόπο υλοποίησης από 01/01/2021 και μετά.

• Σε περιπτώσεις επέκτασης δυναμικότητας παραγωγής λόγω της νέας επένδυσης, η υφιστάμενη δυναμικότητα πρέπει να πιστοποιείται από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης

• Επιτρέπονται επενδύσεις αποκλειστικά σε ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία RIS3


4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ

200.001€ -1.000.000€ και maximum το 2πλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών μίας εκ των χρήσεων 2019, 2020 και 2021.


5. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Βλέπετε ξεχωριστό αρχείο pdf


6. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Δύνανται να χορηγηθούν max δύο (2) ενδιάμεσες καταβολές της ενίσχυσης, αλλά έως και το 70% της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

Η τελευταία δόση της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του τελικού ελέγχου της επένδυσης και της έκδοσης των απαραίτητων σχετικών Αδειών Λειτουργίας της επιχείρησης.


7. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Δύναται να χορηγηθεί έως και το 40% της επιχορήγησης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής


8. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Βλέπετε ξεχωριστό αρχείο pdf


9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Μετά την κατάθεση της μελέτης υπαγωγής


10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

24 μήνες από την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής


11. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, είτε μέσω ΔΑΝΕΙΟΥ που δεν θα περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.

Στην περίπτωση ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, υπό προϋποθέσεις μπορεί να απαιτείται αύξηση εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου


12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Σε περίπτωση έλλειψης έστω και ενός δικαιολογητικού, δεν ζητούνται ούτε συμπληρωματικά στοιχεία, ούτε διευκρινήσεις και η μελέτη απορρίπτεται.

Κατ’ επέκταση ο λογιστής σας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν από την analyticum.


13. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η επιχείρηση ελέγχεται για 3 έτη από την καταβολή της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης για την νόμιμη λειτουργίας της και την διατήρηση των επενδύσεων που έχουν επιχορηγηθεί.


14. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιτρέπεται η υλοποίησης δαπανών στην έδρα και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση όλοι οι τόποι υλοποίησης να είναι στην ίδια Περιφέρεια.


15. De Minimis

Το σύνολο των επιχορηγήσεων De Minimis που η επιχείρησης απόκτησε έννομο δικαίωμα κατά τα έτη 2021, 2022 και 2023, να μην υπερβαίνει τις 200.000€ (συμπεριλαμβανομένου του παρόντος προγράμματος) .


16. ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ 

Απαγορεύεται


17. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Απαιτούνται επίσημες προσφορές με τεχνική περιγραφή, οικονομική ανάλυση και έντυπο υλικό (prospectus). 

Δαπάνη προϋπολογισμού άνω των 300.000€ πρέπει να πραγματοποιείται απ’ ευθείας από τον κατασκευαστικό οίκο. Άλλως πρέπει να προσκομιστούν και τα παραστατικά αγοράς του αντιπροσώπου από τον κατασκευαστικό οίκο.

Απαγορεύονται τα ΠΡΟτιμολόγια – επιτρέπονται οι προσφορές

Για δαπάνες καθαρής αξίας άνω των 50.000€ απαιτούνται δύο (2) προσφορές.


18. ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Εγγραφή πριν την ημερομηνία υποβολής της μελέτης υπαγωγής