ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ
(ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)


 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης.

Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.


Ποσοστό Επιχορήγησης

40-60% υπό προϋποθέσεις

50% - για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία, Αττική


Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

Μεταποίηση : 30.000 – 300.000 € 

Τουρισμός : 20.000 – 300.000 €

Εμπόριο-Υπηρεσίες : 20.000 – 100.000 €


Επιλέξιμες Δαπάνες

Προσοχή :

Το άθροισμα των προϋπολογισμών των παραπάνω κατηγοριών [1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[7] >= 50% της επένδυσης

Αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες μπορείτε να τις δείτε εδώ :

[ Επιλέξιμες Δαπάνες ]


Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών

Μετά την ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης Υπαγωγής στο Πρόγραμμα, για τις δαπάνες του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού

Από 14/01/2013 για τις δαπάνες που υπάγονται στον Κανονισμό De minimsΕπιλέξιμες Επιχειρήσεις

- Υφιστάμενες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που μέχρι τι 31.12.2011 έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές Χρήσεις)

- Νέες και Υπό Σύσταση επιχειρήσεις : Οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των υφιστάμενων

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται / δραστηριοποιηθούν σε έναν από τους ακόλουθους επιλέξιμους ΚΑΔ :

[ Επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. ]


Χρόνος Υποβολής Προτάσεων

25/02/2013 έως 10/05/2013


Υφιστάμενα Διαθέσιμα κονδύλια (επιδότηση)

456.000.000 € - για όλη την επικράτεια


Χρήσιμα Έγγραφα

Δικαιολογητικά

Τομέας Εμπορίου

Τομέας Μεταποίησης

Τομέας Υπηρεσιών

Τομέας Τουρισμού


Στοιχεία Βαθμολόγησης

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Νέες - Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις