ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ–ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Η Δράση «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»(ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) 1«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 1Σ«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες –Στερεά Eλλάδα και Νότιο Αιγαίο», Θεματικός Στόχος 1, Επενδυτική Προτεραιότητα 1β Ειδικός Στόχος 1.1. «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών  ια την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική τρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)

[Οδηγός Προγράμματος]Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις


I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.)


Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα περιεχόμενα του παραρτήματος ΙΙΙ και να δηλώσουν σε ποιο θεματικό τομέα (και σε ποιον θεματικό υποτομέα) εμπίπτει το προτεινόμενο έργο ΕΤΑΚ. Η επιλογή του θεματικού τομέα και υποτομέα κρίνεται κατά την αξιολόγηση


Επιλέξιμες Δαπάνες


Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 25 του ΕΕ 651/2014) οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας

- Δαπάνες προσωπικού

- Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο)

- Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου)

- Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.

- Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

- Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότηταςΔραστηριότητες καινοτομίας (άρθρο 28 του ΕΕ 651/2014)

- Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού

- Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης

- Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας


Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (άρθρο 19 του ΕΕ 651/2014) – μόνο για ΜΜΕ

- Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις


Προϋπολογισμός (max)

I Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση

350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις

450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις

500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις


II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

1.000.000€


III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

2.000.000€


Ένταση ενίσχυσης

Διάρκεια υλοποίησης Έργου

36 μήνες