ΕΣΠΑ 2007-2013 
ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 


Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας, προς τα αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.


Ποσοστό Επιχορήγησης

40-50% υπό προϋποθέσεις

(45% - για τις μικρομεσαίες μεμονωμένες ανεξάρτητες επιχειρήσεις)


Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

30.000 – 250.000 € (max. 50% επί του μέσου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας)

Προσοχή : Το πρόγραμμα εντάσσεται στον κανονισμό De Minimis.


Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ίδια επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000€, σε περίοδο μίας τριετίας πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης. (Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας, για διευκρινίσεις επί του θέματος)Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Μηχανολογικός Εξοπλισμός (max. 50%)

2. Δαπάνες Πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών (max. 40%)

3. Ενέργειες σχεδιασμού και Πιστοποίησης Προϊόντων και συσκευασίας (max. 80%)

4. Ενέργειες προβολής σε αγορές – στόχους (max. 50%)

5. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (max. 40% μέχρι 50.000 €)

6. Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατέντων, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας (max. 50%)

7. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (max. 10%)


Προσοχή : Το άθροισμα των προϋπολογισμών των παραπάνω κατηγοριών [1]+[2]+[3]+[5]+[6] >= 50% της επένδυσης


Αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες μπορείτε να τις δείτε εδώ : [ Επιλέξιμες Δαπάνες ]Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 04/02/2011


Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

- Μεμονωμένες Υφιστάμενες ή Νέες επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Κατασκευών και Υπηρεσιών (σε συγκεκριμένους επλέξιμους Κ.Α.Δ.)

- Υφιστάμενες ή Νέες επιχειρήσεις στον τομέα του Εμπορίου ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι θα υποβάλουν και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών με άλλες επιχειρήσεις που αναφέρονται παραπάνω.Χρόνος Υποβολής Προτάσεων

10/03/2011 έως 24/05/2011


Υφιστάμενα Διαθέσιμα κονδύλια (επιδότηση)

30.000.000 € - για όλη την επικράτεια