Web Site Maker

ΕΣΠΑ 2007-2013 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

 

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στην δράση «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» έχουν

α) υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, 

β) νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές.


Προϋποθέσεις Συμμετοχής

α) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υφισταμένων επιχειρήσεων (έναρξη πριν την 31/12/2007) είναι:

  • Να έχουν δραστηριότητα, η οποία ταξινομείται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του πίνακα ΚΑΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Οδηγού του προγράμματος.
  • Να λειτουργούν νομίμως, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται (ή βεβαίωση από την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος για την ανανέωσή της).
  • Δεν έγινε έναρξη του έργου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (δηλαδή ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, παραγγελίες με προκαταβολή, έκδοση τιμολογίων, δελτίων αποστολής, συμβάσεις κτλ).
  • Να μην εμφανίζουν κατά την τελευταία τριετία (ή κατά περίπτωση διετία) αρνητικό μέσο υπόλοιπο προ φόρων και αποσβέσεων (κριτήριο ένταξης – απόρριψης).


β) Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των νέων (έναρξη μετά την 1/1/2008) και υπό σύσταση επιχειρήσεων που αναφέρονται στους δικαιούχους του προγράμματος είναι:

  •  Να έχουν δραστηριότητα ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία ταξινομείται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του πίνακα ΚΑΔ
  •  Να προσκομίσουν την άδεια λειτουργίας κατά την αποπληρωμή του έργου.
  •  Δεν έγινε έναρξη του έργου πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης (δηλαδή ανάληψη νομικών δεσμεύσεων, παραγγελίες με προκαταβολή, έκδοση τιμολογίων, δελτίων αποστολής, συμβάσεις κτλ).


Η επιχείρηση διαθέτει ή δεσμεύεται να μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές για την


Η υπό σύσταση επιχείρηση , σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλείονται δηλαδή τα πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα π.χ. σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α.),

β) να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση, να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης,

γ) να τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη,

δ) να έχει καταστατική έδρα και η παραγωγική της δραστηριότητα να είναι στην Ελλάδα, ε) να είναι εγγεγραμμένη στο αρμόδιο επιμελητήριο (όπου απαιτείται).


Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρήσουν το σύνολο των θέσεων εργασίας (σε ΕΜΕ) τους τόσο κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου τους όσο και ένα (1) έτος μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσής του έργου τους.


Προϋπολογισμός προγράμματος και έργων - Διάρκεια υλοποίησης έργων

30.000 € - €400.000 €


Διαθέσιμα κονδύλια

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 200.000.000,00€

Για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 65.000.000 € (60.000.000€ για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και 5.000.000€ για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας).

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες


Δημόσια Χρηματοδότηση

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης κυμαίνεται από 35% έως και 45% ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης.

- 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας),

- 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για τους Νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς).


Επιλέξιμες Δαπάνες-Κατανομή Προϋπολογισμού στο Επιχειρηματικό Σχέδιο

-Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων 20%

-Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού 100%

-Δαπάνες για ΑΠΕ (μόνο για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις)15%

-Αγορά τεχνογνωσίας 10%

-Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- εργαζομένων60.000€ σε μειονεκτική θέση

-Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων 10% σε ΒΕ.ΠΕ.

-Άυλες δαπάνες (συνολικά) 20%


Υποβολή προτάσεων

Από 29-07-2010 μέχρι τις 20-12-2010